كمپاين نهال شاني درپوهنتون كندزآغازگرديد.

اين كمپاين نهال شاني را نيزمحمدانورجگدلك والي كندز، با غرس يك نهال آغازوبه سرسبزي بيشتروحفظ محيط زيست سالم تاكيد كرد.

 درحالي كه مولوي خوش محمد معاون شوراي ولايتي پوهنيارعبدالقدوس ظريفي رييس پوهنتون كندز استادان پوهنتون، رييس دفترومسوول مطبوعات مقام ولايت وولسوال امام صاحب با وزيرمشاور ووالي كندز همراه بودند ، امروز كمپاين نهال شاني درپوهنتون كندز را با غرص يك يك اصله نهال رسماً افتتاح كردند، وزيرمشاورووالي كندز ازابتكارمسوولان پوهنتون كندز كه كمپاين نهال شاني را راه اندازي كرده اند ، قدرداني كرد وتاكيد نمود كه ، حفظ محيط زيست يك امرمهم درجهت  تامين صحتمندي انسان وحفظ آنان ازخطرات جدي كه ناشي ازآلوده گي هوا متصوراست مي باشد، والي كندزتاكيد كرد كه هرشهروند ما وظيفه دارد تا مسووليت شان را دراين زمينه ادا نمايند، وازباشنده گان كندز خواست تا هركدام يك نهال را بخاطرسرسبزي محيط شان بشانند وازنهال ها وسرسبزي كه ثمره تلاش ديگران است نيزمحافظت كنند تا يك محيط سالم داشته باشيم.

رييس پوهنتون كندزگفت كه دراين كمپاين بيش ازيك هزاراصله نهال زينتي ومثمر درمحوطه پوهنتون غرص مي گردد كه با به ثمررسيدن آن اين محيط به يك مكان خوب براي دانشجويان مبدل خواهد شد كه بتوانند با روان آرام درآن درس بخوانند