مشکلات ترانسپورتی هزاران تن از باشندگان منطقه قنجغه ولسوالی امام صاحب برطرف شد