تقدیر از شاگردان ممتاز و استادان مکاتب گل تپه ولایت کندز از سوی مقام ولایت و ریاست معارف ولایت کندز

بروز پنجشنبه 31 اکتوبر برابر با 9 عقرب مقام ولایت و ریاست معارف ولایت کندز به 134 تن از شاگردان ممتاز و 46 تن از معلمین از طبقه ذکور و اناث مکاتب و مدارس دینی منطقه بی ثبات و آسیب پذیر گل تپه، تقدیرنامه ها و تحایف و جوایز تشویقی اهدا کرد.
درین محفل که در لیسه ترکمن سه صد فامیلی گل تپه برگزار شد، مخدوم عبدالسلام، رئیس محیط زیست و اضطرار ولایت کندز، منحیث نماینده مقام ولایت، عبدالکریم وحدت معاون تدریسی ریاست معارف ولایت، عبدالمحمد شاهی وال مدیر شهری ریاست معارف شهر کندز، داکتر سرفراز وزیری نماینده ریاست انکشاف دهات و داکتر قادر نوری نماینده اداره مستقل ارگانهای محلی با ده هاتن از مدیران، معلمین و شاگردان مکاتب و مدارس دینی منطقه آسیب پذیر گل تپه اشتراک ورزیده بودند.
مخدوم عبدالسلام حین سخنرانی به جمع از اهمیت معارف و تعلیم و تربیه بیان داشت و آنرا در راستای آوردن ثبات به منطقه و روشنایی اذهان عامه بسیار مفید تلقی کرد و بیان داشت که اگر تعلیم و تربیه ترقی نکند، سایر سکتورهای زندگی در همچو مناطق عقب مانده چون دهات و قریه جات، چون زراعت، مالداری درست و امور اقتصادی نیز ترقی و انکشاف نخواهد داشت.
همچنان معاون تدریسی ریاست معارف در ضمن اشاره به اهمیت تعلیم و تربیه در دهکده ها و مناطق آسیب پذیر، از درستاوردهای معارف در یک دهه گذشته نیز یادآور شدند و بیان داشتند که در سال 2002 میلادی در سرتاسر ولایت کندز فقط 40 باب مکتب، 475 تن معلمین و درحدود 2 هزار تن شاگردان بودند، اما حالا اضافه تر از 440 باب مکتب فعال، بیشتر از 2000 تن معلمین ورزیده که درحدود 30% آنان را معلمین اناث تشکیل میدهند و درحدود 304700 تن شاگردان مکاتب و مدارس دینی مصروف فراگیری و تدریس میباشند.
همچنان تعدادی از شاگردان ممتاز حین تشکری از مقام ولایت و ریاست های معارف و انکشاف دهات، خواهان توجه بیشتر مقامات زیربط در رابطه با تشویق بیشتر شاگردان، والدین آنها و معلمین مکاتب و مدارس دینی مناطق آسیب پذیر ولایت کندز و ولسوالی های همجوار شدند.
این برنامه که درحدود 6200 دالر آمریکایی هزینه برداشت، از سوی ریاست معارف شهر کندز بهمکاری برنامه ثبات مناطق کلیدی و آسیب پذیر ریاست ارگانهای محلی و ریاست انکشاف دهات ولایت کندز راه اندازی شده بود، اولین گام در راستای تشویق شاگردان ممتاز و معلمین مکاتب و مدارس دینی مناطق آسیب پذیر ولایت کندز میباشد و در آینده های نزدیک همچو برنامه های تشویقی برای تشویق شاگردان ممتاز در مکاتب و مدارس شهر کندز، مناطق همجوار و ولسوالی های ولایت از سوی ریاست معارف راه اندازی میشود.
این خبر همچنان از سوی تلویزیون محلی ولایت کندز، تلویزیون خاور و رادیو بدلون نیز پوشش داده شد.