توزيع كمك هاي غذايي براي نزديك به 4000 خانواده دركندز

توزيع كمك هاي غذايي كميته ملي مبارزه با حوادث براي نزديك به 4000 خانواده درولسوالي هاي خان آباد وامام صاحب ولايت كندز آغازگرديد.

ميرآقااعتبارمسوول اداره مبارزه باحوادث كندزميگويد يك بخش اين كمك ها شامل 340 تن گندم و 5/42 تن برنج براي 2191خانواده‌ي توزيع مي گردد كه درنتيجه طغيان آب درياي آمودرامام صاحب خانه ها وزمين هاي زراعتي شان را ازدست داده وازمناطق اصلي شان بيجا گرديده اند. به گفته وي براي هرفاميل سه بوري گندم و5/18 كيلوگرام برنج توزيع مي‌گردد.

 درنتيجه آب خيزي ها وانحراف مسيرآب درياي آموحدود 2220 خانواده كه دركناره هاي آمودريا درولسوالي امام صاحب مسكن داشتند، خانه ها وزمين هاي زراعتي شانرا ازدست داده اند، پيش ازاين وزيرمشاورووالي كندز محمد انورجگدلك گفته است كه مشكل تحكيم سواحل آمورا بحيث يك پروژه ملي با رييس جمهورافغانستان ووزراي كابينه مطرح كرده است، ورييس جمهوركشورنيزبه وزرات خانه هاي مربوط هدايت داده است كه يك پروژه‌ي بزرگي را براي اين كاربسازند اما با وجودي كه چند سال ازاين موضوع ميگذرد وزارت هاي كه وظيفه گرفته بودند تا هنوزاقدامي كه لازم بود را انجام نداده اند.

   اين درحالي است كه ام‌سال وزارت انرژي وآب پروژه اضطراري را كه حفر«نوبر» كانال است بخاطربرگشتاندن آب دريا به مسيراصلي آن آغازكرده است، اما اين پروژه اساسي نيست.

باشنده گان ولسوالی امام صاحب که ازاثرآبخيزي هاي درياي آمو متضرروازمناطق شان بيجا گرديده اند ميگويند كه با مشكلات زياد روبرو استند و توزيع اين كمك ها گوشه ازمشكلات شان را حل ميكند اما به كمك هاي بيشترازاين نيازدارند.

آنان ازدولت ميخواهند تا بخاطرساختن سرپناه برايشان زمين توزيع گردد.

بااين وصف عبدالسلام هاشمي رييس اداره مهاجرين كندزميگويد كه اين خانواده ها درفهرست بيجاشده گان نزد اداره وي راجسترهستند وتلاش دارند تا نمرات رهايشي ازاملاك دولت به آنها توزيع گردد، هاشمي ميگويد پيش ازاين نيزكمك هاي را براي آنان ازطريق موسسات كمك رسان توزيع كرده اند.

 ميرآقا اعتباررييس مبارزه باحوادث كندزميگويد درطي همين برنامه  1704 خانواده هاي للم نشين در ده روستاي ولسوالي خان اباد كه دراثرخشك سالي هاي گذشته خساره مند شده اند نيزازاين كمك ها دريافت كرده اند، به گفته موصوف براي هريك ازاين خانواده ها دونيم بوري گندم توزيع گرديده است.

گزارش: مطبوعات ولايت