تلاش مقامات ولسوالی امام صاحب برای حفظ و نگهداری جنگلات

بزودی...! 

د سرحدي پولیسو قوماندان، د امنیې قوماندان او ولسوال په اداري جلسه کې.

د ولسوالۍ د اداري جلسې یو تصویر