تکمیل اعمار و جغل اندازی جاده غرمه کمر، منطقه گل تپه، ولایت کندز

جاده غرمه کمر که به طول 1.8 کلومتر تعدادی از قریه های منطقه گل تپه ولایت کندز را به مرکز وصل میکرد امروز یکشنبه مورخ 4 عقرب مصادف با 27 اکتوبر از سوی شرکت ساختمانی حمید سادات از سوی برنامه ثبات در مناطق کلیدی و آسیب پذیر ریاست انکشاف دهات و ارگانهای معحلی تکمیل به هزینه 21858 دالر آمریکایی ساخته و بروی عابرین باز و به بهره برداری سپرده شد.
این جاده قریه های مدرسه مخدوم زبیر، لرخابی، خروتی و وزیری را به مرکز شهر کندز وصل میسازد و قبل از اعمار و جغل اندازی این جاده، مردم این محل برای رسیدن به مرکز شهر دچار مشکلات زیادی بودند و ساعت ها مسیر پیاده را برای رسیدن به شهر میپیمودند. حالا با اعمار و جغل اندازی این جاده، مشکلات مردم تا حد زیادی کاهش یافته و در مدت بسیار کمی به مرکز شهر میتوانند برسند و ضروریات یا تولیدات زراعتی خود را به شهر برسانند و نیازمندی خود را به اسرع وقت مرفوع سازند.
به گفته یکتن از باشندگان این منطقه بنام امام محمد که معاون شورای همبستگی مردمی غرمه کمر میباشند، با اعمار و جغل اندازی این جاده، مشکلات آنها تا حد زیادی حل شده و در مدت کمی، در حدود کمتر از 20 دقیقه آنها میتوانند تولیدات زراعتی یا خانگی خود را به سایر قریه جات یا مرکز شهر انتقال بدهند و ازین خدمت ارائه شده وزارت انکشاف دهات و ارگان های محلی اظهار خوشی و سپاسمندی نمودند.
 
 

 

گزارش: مشاوریت روابط استراتژیک مقام ولایت