دیدار والی کندز با کارمندان شورای صلح ولایت کندز

امروز شنبه 3 جوزا 1393  والی ولایت کندز با اعضای شورای صلح برای ارزیابی از کار کرد های سال آن در دفتر کارش ملاقات نمود.

والی کندز از آنها در رابطه به کار های و پروژه های سال گذشته جویا شده و ایشان خواست تا علت دوری مردم و کم علاقه مندی مردم با پروسه صلح را در ولایت کندز را بدهند.

نماینده شورای صلح نبود بودیجه کافی را یکی از علت ها دانشته و گفت از 7 ماه بدینسو در ولایت کندز پول از طرف مرکز نیامده است و این امرر سبب مشکلات و کندی کار شده است .

از طرف دیگر در سال 1391 هشت پروژه از بودیجه شورای صلح به بهره برداری سپرده شده است و در سال 1392 پروپوزل 7 پروژه دیگر آماده شده است که به اثر نداشتن بودیجه تا هنوز به حال خود باقی مانده است.

به گفته نماینده شورای صلح ولایت کندز از تاسیس شورای در این ولایت 384 تن به پروسه صلح یکجا شده که از آن جمله 59 تن آنها از قوماندانان برجسته طالبان بوده است .

به گفته آنها برای 272 تن آنها که با این شورا ثبت بوده تا شش ماه برای شان معاش داده شده است و بعد از آن در کار های مزد روزانه برای شان کار جستجو گردیده است.

از طرف دیگر به تعداد 15 از قوماندانان آنها در ولسوالی های شش گانه در بخش آکاهی عامه مصروف کار بوده که برای شان ماهانه 200 دالر معاش تعین شده و وظیفه آنها دعوت از مخالفان به پروسه صلح است .

وی علاوه کرد که در سال آینده نسبت کمبودی بودیجه 140 تن آنها در کار ها استخدام خواهد .

به گفته آنها تلاش جریان دارد تا مشکلات فراه روی این پروسه را با مرکز جل نمایند.

والی کندز در رابطه به مشکلات ایشان گفت این مسؤلیت است تا برای حل این موضوع رسده گی شده و در غیر آن امکان دارد پروسه ادغام مجدد آسیب دیده و دست آورد های سال گذشته زیر سوال آید.

والی کندز گفت تا زمانیکه در برنامه شفافیت نباشد ، مردم به آن عقیده نداشته و روزانه از آن متفر می شوند.

والی کندز تداوم کار را در شفافیت دانسته و ایشان خواست تا در پلان های سال اینده شان این نقطه را در نظر داشته باشند.