افتتاح تعمیر انستتیوت زراعت و وترنری ولایت کندز

امروز 5 شنبه موخ 15 حوت 1392 بعد از ظهر تعمیر جدید انستتیوت زراعت و وترنری ولایت کندز افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

این کمپلیس توسط والی ولایت کندز ، معین تخنیکی و مسلکی وزارت معارف ، نماینده ارشد  ( که اف دبلیو ) در ولایت کندز با اشتراک نماینده گان مردم ولایت کندز در ولسی جرگه رواسای ادارات دولتی و محاسن سفیدان ولایت کندز افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

در ابتدا این محفل والی ولایت کندز تعلیم را مسئله بنیادی عنوان نموده و گفت باید در راستای تعلیم وتربیه کار های سودمند روی دست گرفته شود .

همچنان والی کندز حکومت داری خوب را در پرتو علم دانست و علاوه کرد باید همه ما برای آموختن تعلیم و تربیه اطفال و نوجوانان تلاش بکنیم.

از طرف دیگر آصف ننگ معین تخنیکی و مسلکی وزارت معارف عقب مانده گی کشور را از علت های اساسی بی سوادی عنوان کرد و گفت برای ملت افغانستان ضروری است تا هر فرد آن بشکا مسلکی علم بیاموزد.

وی تعلیمات مسکلی را بسیار مهم دانست و گفت در صورت که ما زمینه تعلیمات مسلکی را برای مردم قراهم سازیم ، شاگردانیکه از این نهاد فارغ می شوند دیگر نیاز ندارند برای اعاشه خانواده به خارج از کشور سفر نمایند ، بلکه آنها می توانند در مسلک خود در داخل افغانستان کار نمایند.

ننگ افزود که تعلیمات مسلکی از جمله مسئل بسیار مهم بوده و برای زمینه سازی همچو نهاد های تعلیمات مسلکی تلاش خواهیم کرد .

این نهاد تعلیمی و مسلکی زراعت و وترنری از طرف موسسه ( که اف دبلیو ) در هفت بلاک به طور مجهز ساخته شده و امروز رسما افتتاح شد.

والی ولایت کندز از خدمات این موسسه اظهار سپاس نموده و کفت امید است کشور دوست آلمان در بخش زیادی بنیادی با مردم ولایت کندز همکاری نمایند .

والی کندز از اعمار انستتیوت زراعت و وترنری اظهار خوشنودی کرد و گفت این نهاد می توانند در آینده افراد را به جامعه تقدیم نمایند ، که از نگاه مسلک در درجات اعلی قرار داشته باشد.

والی کندز گفت اعمار این نهاد به نفع مردم ولایت کندز و به نفع معارف دوستان بوده و امید است موسسه متذکره همیشه و در هر حال با ما همکاری نماید.

از طرف دیگر آصف ننگ معین تخنیکی و مسلکی وزارت معارف هم از کشور آلمان اظهار خرسندی نموده و گفت این همکاری برای رشد تعلیمات مسلکی مردم ولایت کندز نقش عمده داشته و بعد از فراعت محصلیم می توانند در سر تاسر افغانستان به حیث مشاورین مسلکی و برجسته ایفا وظیفه نمایند.

در اخیر این محفل کمپلیکس یاد شده با دعای خیر رسما افتتاح شد.