دیدار والی ولایت کندز با معین تخنیکی و مسلکی وزارت معارف

امروز چهارشنبه مورخ 14 حوت 1392 بعد از ظهر والی ولایت کندز با آصف ننگ معین تخنیکی و مسلکی وزارت معارف دیدار و ملاقات نمود.

درین دیدار جانبین در رابطه وضعیت امنیی ولایت کندز تبادل نظر نموده، و برای تامین امنیت به شکل بهتر ان صحبت نمودند.

در ابتدا والی ولایت کندز وضعیت امنیتی ولایت کندز را قناعت بخش خواند و علاوه کرد در خال حاضر مردم ولایت کندز علاوه بر کار های روزمره خود می توانند به ذهن آرام به دروس خویش ادامه بدهند.

والی ولایت کندز تعلیم را مسئله بنیادی عنوان نموده و گفت باید در راستای تعلیم وتربیه کار های سودمند روی دست گرفته شود .

همچنان والی کندز حکومت داری خوب را در پرتو علم دانست و علاوه کرد باید همه ما برای آموختن تعلیم و تربیه اطفال و نوجوانان تلاش بکنیم.

از طرف دیگر آصف ننگ معین تخنیکی و مسلکی وزارت معارف عقب مانده گی کشور را از علت های اساسی بی سوادی عنوان کرد و گفت برای ملت افغانستان ضروری است تا هر فرد آن بشکا مسلکی علم بیاموزد.

وی تعلیمات مسکلی را بسیار مهم دانست و گفت در صورت که ما زمینه تعلیمات مسلکی را برای مردم قراهم سازیم ، شاگردانیکه از این نهاد فارغ می شوند دیگر نیاز ندارند برای اعاشه خانواده به خارج از کشور سفر نمایند ، بلکه آنها می توانند در مسلک خود در داخل افغانستان کار نمایند.

ننگ افزود که تعلیمات مسلکی از جمله مسئل بسیار مهم بوده و برای زمینه سازی همچو نهاد های تعلیمات مسلکی تلاش خواهیم کرد