شرکت مخابراتی سلام به فعالیت خود رسما آغاز نمود.

امروز شنبه مورخ 10 حوت 1392 بعد از ظهر فعالیت های شرکت مخابراتی توسط والی ولایت کندز الحاج غلام سخی بغلانی و انجنیر حسام معین تخنیکی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی رسما افتتاح گردید.

درین مراسم یک تعداد از راسای ادرات دولتی ، محاسن سفیدان و کارمندان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی شرکت داشتند.

در ابتدا این مراسم والی ولایت کندز آغار کار این شرکت را به تمام مردم افغانستان تبریک گفته و علاوه کرد ، که در عرصه خدمات مخابراتی این یک دست آورد دیگر شمرده می شود.

والی ولایت کندز گفت امید است با آغاز این شبکه مشکلات مردم دور دست ولایت کندز حل گردیده ، و برای حل مشکلات خود از آن استفاده موثر نماید.

از طرف دیگر والی ولایت کندز از نمایندگان این شبکه خواست ، تا در بعدی از موارد متوجه شده ، و آنرا بطور جدی تعقیب نمایند.

والی کندز گفت ثبت سیمکارت ها ، کیفیت و قیمت از جمله مسایل بسیار عمده بوده ، که باید در نظر گرفته شود.

وی علاوه کرد در صورتیکه این شبکه خواسته باشد نقش موثر را داشته باشد ، باید سیمکارت ها ثبت شده و در بدل پول کم با کیفیت بالا با دیگران تماس داشته باشند.

از طرف دیگر معین وزارت مخابرات برای والی ولایت کندز و مردم ولایت کندز اطمنان داد ، که شبکه متذکره دارای کیفیت بالا قیمت پائین و شکل قانونی دارد.

وی علاوه کرد ، این شبکه یک شاخه از شرکت مخابراتی افغان تیلیکام بوده ، که به حزینه 65 میلیون دالز امریکایی سرمایه گذاری شده است.

معین وزارت مخابرات گفت هدف ایجاد این شبکه سهولت در تماس با کیفیت بالا و قیمت کم ، پوشش مخابراتی در سرتاسر افغانستان و کاهش قیمت ها در بازار عنوان نمود.

به گفته وی در حال حاضر این شبکه در 14 ولایات افغانستان رسما به کار خود آغار نموده . عنقریب در سرتاسر افغانستان رسانده خواهد شد.