دیدار والی کندز با تاجران ولایت کندز

امروز مورخ 5 حوت جمعی از تاجران ولایت کندز با تعدادی از اعضای شورای ولایتی بمقام ولایت کندز تشریف آورده ، و از والی کندز خواستند تا در حصه تمدید خط آهن از کشور های دوست تاجکستان و ترکمنستان از وزارت محترم فوائد عامه درخواست نمایند تا مطابق فیصله شورای محترم وزیران از راه شیرخان بندر ولایت کندز تمدید گردد.

آنها از مقام ولایت خواستند ، تا موضوع را به مقامات صالحه حکومت رسانده و خواهان رشد متوازن در ولایات شوند.

یکی از تاجران علاوه کرد ، که ولایت کندز در گذشته ها مرکز زون بود و اکنون نیز مرکز زون شمال شرق بوده و عدم توجه به تمدید خط آهن متذکره ازین ولایت ، آنرا به حاشیه کشانده و از رشد اقتصادی باز ماده است.

در مقابل والی ولایت کندز ضمن تائید درخواست تاجران و اعضای شورای ولایتی به آنها وعده داد ، که موضوع را از طریق وزارت محترم فوائد عامه و مراجع ذیصلاح تعقیب نموده و در حصه عملی شدن آن از هیجگونه سعی و تلاش دریخ نخواهد کرد.