وزيرانر‍ژي وآب افغانستان طي سفراش به كندز دو پروژه بزرگ را افتتاح كرد.

وزيرانرژي وآب دولت جمهوري اسلامي افغانستان كه با يك تيم تخنيكي آن وزارت به ادامه سفراش به ولايت هاي شمال روزجمعه به ولايت كندزرسيده بود كه مورد پذيرايي واستقبال وزيرمشاور ووالي كندز محمد انورجگدلك ، رييس واعضاي شوراي ولايتي ، محاسن سفيدان ومتفذين وروساي ادارات دولتي كندزقرار گرفت.

سپس دريك اجتماع  كه برگذارشده بود، وزيرمشاور ووالي كندز ازسفر وزيرانرژي وآب به اين ولايت ابرازخوشي وقدرداني كرده وي را به كندز خوش آمديد گفت ،  والي كندز سفروزيرانرژي وآب را به كندز با اهميت توصيف كرده گفت ، با توجه به اينكه كندز يك ولايت زراعتي است ، وازسوي هم اين ولايت با كشور هاي آسياي ميانه هم مرزبوده  و ظرفيت براي انكشاف تجارت دراين ولايت موجود است ، وازسوي ديگر مردم اين ولايت بخاطر مولد ساختن سرمايه هاي شان علاقه مند ايجاد كارخانه هاي صنعتي استند كه درهمه ي اين زمينه ها ، انرژي وآب از فكتور هاي مهم رشد وپيشرفت استند ، والي كندز ابراز اميدواري كرد كه سفر وزيرانرژي وآب بتواند دربالنده ترشدن اين عرصه ها موثر واقع گردد ، والي كندز همچنان برخي پروژه هاي مهم ازجمله تحكيم سواحل درياي آمورا به عنوان يك پروژه ملي ، ازسرگيري كار دو بندبرق ولسوالي خان آباد و استفاده ازمنابع سرشارآبي  براي تقويت زراعت وتوليد انرژي محلي را پيشنهاد كرد كه دراين زمينه ها وزيرانرژي وآب وعده واطمنان همكاري داد.

   دراين نشست همچنان نماينده گان مردم درشوراي ولايتي ، ومتفذين كندز صحبت كرده ضمن خوش آمديد به وزيرانرژي وآب، خواهان توجه بيشترآن وزارت به پروژه هاي مطرح شده ازسوي والي كندز گرديدند. وزيرانرژي وآب افغانستان محمد اسماعيل خان دراين اجتماع به مردم كندز وعده داد كه درآينده نزديك براي ولسوالي هاي امام صاحب وقلعه ي زال برق مي رساند.  وي همچنان به مردم كندز اطمنان داد كه پروژه هاي مطرح شده ازسوي آنان بخصوص درقسمت ازسرگيري بندبرق خان آباد،  درصدربرنامه ها وازپلان هاي اوليه آنهاست، وتوجه بيشتر جامعه جهاني به ولايت هاي شمال بخصوص به ولايت كندزاست چون موجوديت آب وافر به اين ولايت اهميت بيشتر مي بخشد.  آقاي اسماعيل خان گفت  پروژه هاي بند خان آباد ، كشم وشورابك درمرحله داوطلبي قرار دارد، اين پروژه ها شامل بوديجه  270 مليون دالر كمك آلمان قراردارد كه تاحال سي مليون دالرآن مصرف شده ومتباقي بالاي همين پروژه ها به مصرف ميرسد، وي نبود كمپني هاي باظرفيت بالا را ازجمله مشكلات اساسي شان،  درزمينه كندي كار اين پروژه ها عنوان كرد.

وزيرانرژي وآب خبرداد كه بسياري ازپروژه هاي آنان ازمرحله سروي وديزاين گذشته شده و به مرحله كارعملي رسيده است. گفتنيست كه ولايت كندز درحال حاضر ازبرق وارداتي كشور تاجكستان تنويرشده است . برق فعلي كندز دربسياري اوقات با سكتگي رونما مي گردد وازكشور مذكور بنابر عواملي كه براي باشنده گان اين شهر روشن نيست  قطع ميگردد ، درشبي كه وزيرانرژي وآب دركندزبسر ميبرد نيز اين شهر برق نداشت.

ساختمان حوزه دریایی پنج آمو گشايش يافت:

وزيرانرژي وآب كشور درطي اين سفرخود درحاليكه وزيرمشاور ووالي كندز ، برخي ديگر ازشوراي ولايتي ، محاسن سفيدان ومسئولين كندزحاضربودند ساختمان جديد حوزه دريايي پنج آمورا افتتاح كرد.  این ساختمان به هزینه 597 هزار دالر آمریکایی در ساحه 3 جریب زمین و به شیوه مدرن ساخته شده است. در جریان گشایش این ساختمان، محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب شور گفت که ریاست حوزه پنج دریایی به عنوان اداره مرکزی در سطح 5 ولایت یعنی کندز، تخار، بدخشان، بغلان و بامیان فعالیت می کند. هم چنان رییس حوزه دریایی پنج آمو گفت که هزینه این ساختمان از سوی اتحادیه اروپا پرداخته شده است. او افزود که این ساختمان دارای 24 اتاق، مجهز با سیستم انترنت، اتاق کانفرانس و سیستم تیلفون دیجیتل است. ریاست حوزه دریایی پنج آمو به هدف انکشاف و تنظیم آب کار می کند.

پروژه کانال  کندز – خان آبادافتتاح شد:

وزيرانرژي وآب كشور درحاليكه وزيرمشاور ووالي كندزنيزهمراه بود پروژه كانال كندز _خان آباد را افتتاح كرد.  اين كانال به هزينه 12 مليون يورو كمك اتحاديه اروپا ساخته شده است ، كه ازآن 35 هزارحكتار زمين زراعتي آبياري ميگردد. وزيرانرژي وآب ازاين پروژه به عنوان بزرگترين پروژه ي ياد كرد كه درطي مدت بيست سال اخير دركشور درسكتورآب به بهره برداري سپرده شده است. پروژه كندز_خان آباد دوكانال عمومي و14 كانال فرعي دارد، كه آب زراعتي را براي ولسوالي خان آباد الي مركز كندزتنظيم ميكند.   درمراسم گشايش اين پروژه محمد انورجگدلك اين پروژه را درانكشاف اقتصاد مردم كندز، كه بيشترشان پيشه زراعت دارند  با اهميت  توصيف كرد. پروژه كانال كندز خان آباد ازپروژه هاي است كه كار آن دردوران رياست جمهوري سردار داود خان آغازشده بود ودرسال 1359 95 درصد كار آن به پايه اكمال رسيده بود ، اما به دليل تحولات وجنگ هاي كه درافغانستان رخ داد پيش ازآن كه ازاين كانال استفاده صورت بگيرد درنتيجه جنگ ها تخريب گرديد ، اما چهارسال پيش اتحاديه اروپا حاضرگرديد كه دوباره اين كانال را سروي وكار آنرا آغازكند كه درظرف سه سال كا آنرا به اتمام رساند.  والي كندز محمد انور جگدلك درمراسم گشايش اين كانال ازجامعه اروپا ووزارت انرژي وآب كشور سپاسگذاري كرد.

  ديدار ازاستيشن هاي جديد برق:

 درهمين حال محمد اسماعيل خان وزيرانرژي وآب  درحاليكه ازسوي وزيرمشاور ووالي كندز وبرخي ازمقام هاي ديگر اين ولايت همراهي ميشد از پروژه هاي استيشن برق دركندزديدن كرد.  سب استيشن kw220 كه ازپروژه هاي بزرگ دركشوراست وازآن براي تقويت برق كابل ، مزارشريف ، مركزوولسوالي هاي كندز استفاده ميگردد، درساحه دشت آبدان تحت كار است. وزيرانرژي وآب ازاين پروژه ديدن كرده از يك سال عقب ماني كار آن انتقاد كرد ، وازمسئولين كمپني پيش برنده آن خواست تا به كار شان سرعت ببخشند ، ازسوي هم بركيفيت كار اين پروژه تاكيدكرد. وزيرانرژي وآب اين سب استيشن را يكي ازبرنامه هاي مهم وزارت اش عنوان كرد.

ديداراز سواحل آمو:

وزيرانرژي وآب محمد اسماعيل خان ، وزيرمشاور ووالي كندز محمد انورجگدلك ،  وهمراهان شان ، همچنان ازتخريبات سواحل آمو درشيرخان بندر ديدن كردند ، والي كندز ، تخريبات روزافزون سواحل آمو و فرورفتن خاك افغانستان به كام دريا را ازجمله نگراني هاي عمده عنوان كرده گفت ، دراين اواخرصد ها خانه ي مسكوني ، زمين هاي زراعتي ، كلينيك ، مكتب ومدرسه درمسير دريا ازبين رفته ومردم مجبور به ترك مناطق شان شده اند ، والي كندز ازوزيرانرژي وآب خواست تا به اين پروژه به حيث يك پروژه ملي نگاه كرده وبراي تحكيمات اساسي آن درمشاركت به ديگر وزارت خانه ها تلاش كند. وزيرانرژي وآب اين مشكل را جدي وواقعي خوانده وعده داد كه دراين زمينه تلاش ميكند. وزيرانرژي وآب همچنان ازسب استيشن برق امام صاحب كه درحال ساخت وساز است نيز ديدن كرده براي مردم آن ولسوالي اطمنان داد كه تمامي وسايل ولوازم تخنيكي اين پروژه آماده است وكارآن مطابق زمان بندي كه صورت گرفته است به پايان رسيده ومردم ولسوالي امام صاحب ازانرژي برق مستفيد خواهد شد. وي به پرس مردم مبني برتاخير دركار اين پروژه گفت ، يگانه مشكلي كه مانع انجام به موقع كار اين پروژه گرديد ، شكستن ترانسفارمر مخصوص درمسيرراه  بود كه براي پروژه فرمايش شده بود واطمنان داد كه ترانسفارمردوباره سازي شده ومشكل مرفوع گرديده است. وزيرانرژي وآب كشور را والي كندز ، جمعي ازمردم ومسئولين تا دروازه هاي ولايت تخارهمراهي كردند و اقاي وزير كندز را به قصد تخار ترك كرد.